Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-30

Wstęp deklaracji

Fundacja Szlachetne Anioły zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.szlachetne-anioly.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: (+48) 505 482 322
E-mail: fundacja@szlachetne-anioly.pl
Adres korespondencyjny: Fundacja Szlachetne Anioły, ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokonano aktualizacji strony www:

 • ujednolicone tytuły na podstronach (nagłówki),
 • ujednolicona kolejność / struktura nagłówków,
 • e-maile i numery telefonów zostały podlinkowane,
 • linki i zdjęcia, galerie na stronie zostały zaktualizowane o opis alternatywny,
 • na stronie został dodany pasek narzędziowy, pozwalający na użycie trybu domyślnego na stronie, trybu nocnego, trybu mocnego kontrastu, a także zmiany rozmiaru czcionki,
 • kod strony został wyeliminowany ze zbędnego kodu html,
 • strona została zoptymalizowana pod kątem szybkości działania,
 • na podstronach dzielonych została uwypuklona nawigacja,
 • aktualizacji / zmianie został poddany kod witryny – do zgodności z WCAG 2.1.

Treści niedostępne

Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 20 października 2020r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1 AA.
Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony www prosimy o kontakt
mailowy: fundacja@szlachetne-anioly.pl
lub telefoniczny: (+48) 505 482 322
lub pisemny na adres: Fundacja Szlachetne Anioły, ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Teren posesji Fundacji Szlachetne Anioły znajduje się przy ulicy s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów jest ogrodzony. Furtka wejściowa jest otwarta w godzinach pracy Fundacji. Nie posiada ona przycisku instalacji przyzywowej.

Do Biura w budynku prowadzi jedno wejście z wyraźnym oznaczeniem graficznym na budynku. Budynek jest dwu-piętrowy, a poziom posadzki znajduje się na wysokości przyległego terenu. Teren przed budynkiem jest utwardzony, chodnik z kostki brukowej. Nawierzchnia jest utwardzona – z możliwością zaparkowania samochodu przez osoby niepełnosprawne lub inne osoby ze szczególnymi potrzebami w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych. Nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie. W wejściu nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie.

Do biura, znajdującego się na pierwszym piętrze, prowadzi szeroka klatka schodowa (o szerokości nie mniejszej niż 1,40m). Szerokość drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych prowadzących do biura jest nie mniejsza niż 90cm w świetle ościeżnicy. Okna Biura wychodzą bezpośrednio na teren przed wejściem, co umożliwia bezpośrednią obserwację drzwi wejściowych i w razie potrzeby szybką reakcję i ewentualną pomoc potencjalnym petentom z niepełnosprawnościami.
W budynku Fundacji nie ma windy. Jest natomiast pochylnia i podjazd,

W razie potrzeby większość spraw w biurze można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich powyżej 16 roku życia.

Brak ograniczeń w zakresie wstępu do biura osób niepełnosprawnych wraz z psem asystującym. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W Biurze Fundacji nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych.

Dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu Fundacja zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza polskiego języka migowego. Osoby, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Biura Fundacji, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia takiej potrzeby dokonuje się:

pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Szlachetne Anioły, ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów
pocztą elektroniczną na adres: fundacja@szlachetne-anioly.pl
telefonicznie na nr telefonu: (+48) 505 482 322
osobiście w Biurze Fundacji: 27-640 Klimontów, ul. s. H. Herman 1

Skip to content